กองคลัง

นางสาวสุจิตราภรณ์  คงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอัญชลี กรอบเงินดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอารีย์  ต๋าฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศิริพร กรสิริกุล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายณัฐดนัย ทานศิลา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวพลอย ศรีคุ้มเกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิชุดา หมั่นสาธิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางสาวเฟื่องฟ้า กรอบเงินดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ