กองคลัง

นางสาวสุจิตราภรณ์  คงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 063-1934071

นางสาวอัญชลี กรอบเงินดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 063-5192018

นางสาวอารีย์  ต๋าฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 063-0405207

นางสาวศิริพร กรสิริกุล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 081-1802715

นางสาวพลอย ศรีคุ้มเกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 063-8075422

นางสาววิชุดา หมั่นสาธิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 080-8493851

นางสาวเฟื่องฟ้า กรอบเงินดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 064-2109918