การประชุมประชาคมระดับตำบล

องค์ก่ารบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ โดยมีสมาชิกสภา อบต.แม่อูคอ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด