การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื่้นที่บ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อูคอ โดยมีประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 140 คน และได้ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ ฯลฯ.

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม