ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วาระรับหลักการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วาระรับหลักการ) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ภาพกิจกรรม,รายงานประชุมสภา