โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา หมุู่ที่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ดำเนินการตามโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้นำชุมชน แกนนำในหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา หมุู่ที่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์