ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี

ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2536 จากพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในพื้นที่เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนสืบไป

 

Categories: สถานที่ท่องเที่ยว