เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความวื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต