เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 พนักงาน อบต.แม่อูคอ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านปางตอง หมู่ที่ 3 และบ่้านแม่อูคอ หมู่ที่ 6 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

Categories: ภาพกิจกรรม