แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)

การนำแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาของแผนพัฒนาสี่ปี

แผนพัฒนา ฯสำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาฯ สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แผนพัฒนาฯ สำหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Categories: แผนพัฒนาท้องถิ่น