โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านปางตอง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อูคอ

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด