โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันที่ 16 มีนาคม 2563 อบต.แม่อูคอ ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Categories: ภาพกิจกรรม