ประกาศประมวลผลจริยธรรม งบประมาณ 2566
Read More

ประกาศกำหนดวันลา-มาสาย อบต.แม่อูคอ งบประมาณ 2566
Read More

แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
Read More

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยง…
Read More

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
Read More

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
Read More

เข้าแถวหน้าเสาธง
Read More

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
Read More

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Read More