การอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับ อปท.(ครู ข.)จ.มส.

วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2567 นายกธารา ชมสมองเลิศ ได้ส่งพนักงาน อบต.แม่อูคอ นายพนา ชอบขุนเขา เข้าร่วมการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข.)จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีโครงการฯ และมอบวุฒิบัตรพร้อมหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการจัดการอบรมความรู้หลักสูตร ครู ข. เป็นเวลา 3 วัน มีผู้ผ่านการสอบสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสำเร็จครบตามหลักสูตรจำนวน 88 คนจาก 90 คน เพื่อทำหน้าที่ขยายผลและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยไปยังประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระสถานบันมหากษัตริย์ไทย ให้ดำรงอยู่คู่ประชาชนไทยตลอดไป

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม