สำนักงานปลัด

นายทรงกลด อุ่นนุช
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 063-6904979

–ว่าง–
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

นางทานตะวัน นันทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 098-8429097

นางทานตะวัน นันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร : 098-8429097

นางสาวศรีพรรณ โสมนัสบวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-020-2723

นางสาวประภาวิณี เป็งนาค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-764-5201

นายคณิศร ไพรเสรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทร : 061-287-5227

นาย ภานุวัฒน์ ถาบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นายสันต์ภพ อาภรณ์บำรุง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐปภัสร์ ศูนย์รวมใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 095-923-7705

นายธนยศ   ศรีวัง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 063-192-3856

นางสาวศรีอรุณ มิ่งมรกต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 084-891-4199

นายธงชัย สุขฤดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 098-2751631

นางสาวมานี ชัยยารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 080-769-3259

นายสุดท้าย ไพรนาคทอง
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 093-358-0247