กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌาญาณี โกสุม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายอนุชา กมลดีเยี่ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณัฐฐา กรอบเงินดี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวจันทร์เพ็ญ กอนพเคราะห์
ครู คศ.1

นางชัญญานุช กรชูโชค
ครู คศ. 1

นางศศิมา รุ่งเรือง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจัทรธิดา สันประภา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีย์ สว่างนภา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุปราณี ทิพย์มานนท์
ผู้ดูแลเด็ก

นางอัมพร มนุษย์พัฒนา

นายสุรเชษฐ์ เจริญชัยโอฬาร
พนักงานจ้างทั่วไป