แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ทำแบบประเมิณได้ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/4g9efb

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

แบบสำรวจความคิดเห็น

Coming Soon

E-Service