กองช่าง

นายทรงกลด อุ่นนุช
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

นายจันทรัก ธนานนท์ปรีชากุล
นายช่างโยธา