การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมระดับตำบล

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.และประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/5263 วันที่ 22 มีนาคม 5262 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์