กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  แต่ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น  เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้

Categories: ITA,ภาพกิจกรรม