กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “บัวตองเกมส์”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดย นายกบุญส่ง เจริญเด่นสุริน จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “บัวตองเกมส์” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาบ้านปางตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้เด็กปฐมวัยสนใจการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย สร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงมีพัฒนาการตามวัย
2. เสริมสร้างให้เด็กมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง
3. ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Categories: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ภาพกิจกรรม