ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่อูคอ (พ.ศ.2562-2564)ใช้ต่อไปจนวันที่ 30 กันยายน 2565

ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 65 (1)

Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต