ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ปก

รายละเอียดคำแถลง

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรายรับ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลเบื้อต้นอบต

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกาศ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์