ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

งบทรัพย์สิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …การเกษตร…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …การรักษาความสงบภายใน…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …การศึกษา…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …เคหะและชุมชน…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …บริหารงานทั่วไป…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …สร้างความเข้มแข็งของชุมชน…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …สังคมสงเคราะห์…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน …สาธารณสุข…

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายได้(ครุภัณฑ์)

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายได้(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รายละเอียดรายการทรัพย์สิน ประกอบงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2)

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

Categories: กองคลัง,ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย,งบประมาณประจำปี,งบแสดงฐานะการเงิน,รายงานทางการเงิน,รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี