คณะผู้บริหาร

นายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 087-1848095

นายสุชาติ มนุษย์พัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 061-3525031

นายสมเพชร มิ่งมรกต
เลาขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 080-0327312

นายชัยยา แสงเฮ่อ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร :