คณะผู้บริหาร

นายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

นายสุชาติ มนุษย์พัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

นายสมเพชร มิ่งมรกต
เลาขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

นายชัยยา แสงเฮ่อ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ