คำแถลงนโยบายของนายก อบต.แม่อูคอ

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551

1.การพัฒนาคนและสังคม
ประชาชนทุกคนในเขตตำบลแม่อูคอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความรู้ มีการศึกษา สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเอื้ออาทรต่อกัน ชุมชนปลอดภัย อบรมให้ความมีรู้ ด้านการป้องกันภัยยาเสพติด พัฒนาและให้ความช่วยเหลือแบบเสมอภาคไม่แบ่งแยกชนชั้นและเผ่าพันธุ์

2. แผนพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เสริม และนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ

3.แผน การพัฒนาแหล่งน้ำ
ประชาชนจะต้องมีน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่สะอาดมีคุณภาพอย่างเพียงพอ และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

4. โครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ทุกหมู่บ้านระบบสาธารณูปโภคต้องพร้อมประชาชนต้องได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆ จาก อบต. ได้อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ คงสภาพเดิม ประชาชนมีจิตสำนึกในการป้องกันดูแลรักษา ทรัพยากร ด้วยตนเอง ป่าและคนต้องอาศัยซึ่งกันและกันได้

7. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
พัฒนารักษา ฟื้นฟู บูรณะทุ่งบัวตองและแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ให้มีสภาพสวยงาม น่าท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนต่อไป เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน