ค่ายศิลปะและการแสดงละครสะท้อนปัญหาวัยรุ่น

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์จัดการเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตำบลท่าผาปุ้ม จัดทำโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลแม่อูคอ (ค่ายศิลปะและการแสดงละครสะท้อนปัญหาวัยรุ่น) เพื่อสนับสนุนบทบาทการแสดงออกของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันแล

ะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด