ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มีความประสงค์สรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างลงโดยวิธีโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารที่แนบ

โอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์