ประชาคมหมู่บ้านหัวแม่สุริน หมู่ 2 ต. แม่อูคอ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอได้ลงพื้นที่เพื่อจัดทำประชาคมหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และจัดทำแผนชุมชนครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนฯ  ณ บ้านหัวแม่สุริน หมู่ 2 ตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด