ประชาคมหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 4 ต. แม่อูคอ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอได้ลงพื้นที่เพื่อจัดทำประชาคมหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และจัดทำแผนชุมชนครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน , การขึ้นทะเบียน สุนัข แมว ณ สำนักสงฆ์ บ้านปู่กู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด