ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ภาพกิจกรรม