รายงานการควบคุมภายในระดับย่อย ประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน สำนักปลัด

คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

Categories: ควบคุมภายใน