รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)

 

 

 

บทนำ

แผนยุทธศาสตร์

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓๑

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รายงานโครงการที่เบิกจ่ายปี 61

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก-ติดตามแผน-60 – Copy

Categories: ติดตาม/ประเมินผลแผนพัฒนา