สมาชิก อบต.

นายสมรันดร์ ใจจิตเปี่ยม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 089-0126982

นายสมศักดิ์ ธรรมธวัชสกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 080-1232181

นายระพีพันธ์ รักอยู่ป่า
สมาชิก อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 090-7613066

นายสมชัย กิจกรรุ่งโรจน์
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 089-2643453

นายสาทร สันติวัฒนไชย
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 088-4354645

นางชลาพร ฐิติบัญชา
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 086-2112082

นางประภาพร สุขฤดี
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 091-7126693

นายพีรศักดิ์ มนุษย์พัฒนา
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 085-7101205

นายบุญช่วย เย็นประชาศิริ
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 088-1400225

นายประคอง กุลพินิจ
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 5
เบอร์โทร :

นายมานะ เพชรพัฒนา
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 065-2747839