สมาชิก อบต.

นายสมรันดร์ ใจจิตเปี่ยม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

นายสมศักดิ์ ธรรมธวัชสกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

นายระพีพันธ์ รักอยู่ป่า
สมาชิก อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 1

นายสมชัย กิจกรรุ่งโรจน์
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 1

นายสาทร สันติวัฒนไชย
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 2

นางชลาพร ฐิติบัญชา
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 3

นางประภาพร สุขฤดี
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 4

นายพีรศักดิ์ มนุษย์พัฒนา
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 4

นายบุญช่วย เย็นประชาศิริ
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 5

นายประคอง กุลพินิจ
สมาชิกสภา อบต แม่อูคอ หมู่ที่ 5

นายมานะ เพชรพัฒนา
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 6