สำนักงานปลัด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌาญาณี โกสุม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางทานตะวัน นันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวศรีพรรณ โสมนัสบวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวประภาวิณี เป็งนาค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายคณิศร ไพรเสรี
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายชาตรี เวชกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางสาวยุพาพร กมลดีเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐปภัสร์ ศูนย์รวมใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน

นางสาวศรีอรุณ มิ่งมรกต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธงชัย สุขฤดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวมานี ชัยยารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุดท้าย ไพรนาคทอง
พนักงานขับรถ