สำนักงานปลัด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌาญาณี โกสุม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 087-177-1770

นางทานตะวัน นันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร : 091-715-2235

นางสาวศรีพรรณ โสมนัสบวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-020-2723

นางสาวประภาวิณี เป็งนาค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-764-5201

นายคณิศร ไพรเสรี
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 061-287-5227

–ว่าง–
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

–ว่าง–
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐปภัสร์ ศูนย์รวมใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 095-923-7705

–ว่าง–
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ

นางสาวศรีอรุณ มิ่งมรกต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 084-891-4199

นายธงชัย สุขฤดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 098-2751631

นางสาวมานี ชัยยารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 080-769-3259

นายสุดท้าย ไพรนาคทอง
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 093-358-0247