เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายธารา ชมสมองเลิศ นายก อบต.แม่อูคอ เข้าพบ นายเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และนายธวัช ขัดผาบ หัวหน้ามูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่อหารือและปรึกษาในเรื่องของการจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจัดระบบรูปแบบการผลิตสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม