โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของพนักงานส่วนตำบล

Categories: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล,นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล