โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดย นายทรงกลด อุ่นนุช รักษาราชการแทนปลัด และว่าที่ร้อยตรีหญิง ฌาญาณี โกสุม หัวหน้าสำนักปลัด จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลแม่อูคอ ระหว่างวันที่ 27- 30 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปางตอง อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

Categories: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ภาพกิจกรรม