กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนุชา กมลดีเยี่ยม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 093-2696529

นายอนุชา กมลดีเยี่ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 093-2696529

นางสาวณัฐฐา กรอบเงินดี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 097-9466752

นางสาวจันทร์เพ็ญ กอนพเคราะห์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 097-9367791

นางชัญญานุช กรชูโชค
ครู คศ. 1
เบอร์โทร : 093-0418228

นางศศิมา รุ่งเรือง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาวดวงเดือน   ชมได้พร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 089-3175752

นางสาวอารีย์ สว่างนภา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 086-4354038

นางสุปราณี ทิพย์มานนท์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 085-7170079

นางอัมพร มนุษย์พัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 064-8207656

นายสุรเชษฐ์ เจริญชัยโอฬาร
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 091-9260239