การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2566

ข้อมูลพื้นฐาน 

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

การดำเนินงาน

การปฏิบัติการ

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน