คณะผู้บริหาร

นายธารา  ชมสมองเลิศ
นายก อบต.แม่อูคอ
เบอร์โทร : 087-1770461

นายสมศักดิ์ ธรรมธวัชสกุล
รองนายก อบต.แม่อูคอ
เบอร์โทร : 080-1232181

นายชัยรัตน์ ชอบขุนเขา
รองนายก อบต.แม่อูคอ
เบอร์โทร : 084-3736995

นายวีระศักดิ์ ปริทัศน์โยธิน
เลขา อบต.แม่อูคอ
เบอร์โทร : 085-3871857

นายทรงกลด อุ่นนุช
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 063-6904979