งบแสดงฐานะการเงินปี2563

งบสถานะการเงิน หมายเหตุ 7 1 หมายเหตุ2 หมายเหตุ3-5 หมายเหตุ6 หมายเหตุ7 2 หมายเหตุ7 3 หมายเหตุ8 หมายเหตุ9

Categories: งบแสดงฐานะการเงิน