ข้อมูลและสภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่อูคอ ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2533 โดยแยกมาจากตำบลแม่ยวมน้อย มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคำสุข, หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน, หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง, หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ที่ 5 บ้านแม่อูคอหลวง และหมู่ที่ 6 บ้านแม่อูคอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ยกฐานะมาจากสภาตำบลแม่อูคอ เมื่อปี พ.ศ.2542 ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่
มีนายสกุล  ดวงเนตรงาม เป็นประธานบริหารคนแรก
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 คน คือ
นาย บัญชา  แก้ววิเศษ      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
นางนิ่มนวล  ชัยองค์การ     เจ้าหน้าที่กองคลัง
นายทรงกลด  อุ่นนุช         เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
นายสะอาด  ยานะ            เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากอำเภอขุนยวมประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130,803 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ต. ห้วยโป่ง อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

ทิศใต้  ติดกับ ต. แม่ยวมน้อย อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก ติดกับ ต. แม่ศึก อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ขุนยวม อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะภูเขาถึง90% เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน2 ป่า คือ ป่าแม่สุริน ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีแค่สองฤดู คือฤดูฝนกับฤดูหนาว และป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายที่มีลักษณะอากาศ3 ฤดูเหมือนพื้นที่อื่นในอำเภอขุนยวม

 

เขตการปกครอง

ตำบลแม่อูคอแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

  1. บ้านคำสุข
  2. บ้านหัวแม่สุริน
  3. บ้านปางตอง
  4. บ้านใหม่พัฒนา
  5. บ้านแม่อูคอหลวง
  6. บ้านแม่อูคอ

 

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่มีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว กะหล่ำปลี กระเทียม ถั่วเหลือง มะเขือเทศ และแครอท

 

การท่องเที่ยว

ตำบลแม่อูคอเป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเทียวมากมายทั้งการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาสูงการปิดกั้นทางกายภาพเหล่านี้ส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนชาวเขายังคงรักษาและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งการมีสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาสูงยังทำให้ตำบลแม่อูคอมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายซึ่งล้วนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น

  1. วนอุทยานทุ่งบัวตอง นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกบัวตองบานได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี
  2. วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
  3. อุทยานน้ำตกแม่สุริน เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เพราะเป็นน้ำตกที่สวยงามและสูงที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี

 

ประชากร

ประชากรในตำบลแม่อูคอแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของตำบลแม่อูคอ ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาช้านาน โดยส่วนใหญ่เป็นกระเหรี่ยงสะกอ และชาวเขาเผ่าม้ง ส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่