พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านสาธารณสุข
6. พัฒนา ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนา สงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
7. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน ไฟฟ้า โทรศัพท์ และจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
8. จัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และพัฒนาระบบประปา ที่กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
9. ส่งเสริม อนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน
11. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล