วิสัยทัศน์

“ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”