สมาชิก อบต.

นางสาวพัชราภรณ์ ท้องฟ้างามตา
ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 097-0974840

นายสกุล ดวงเนตรงาม
ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 093-2961895

นายสว่าง รักกฎหมาย
ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 084-4842589

นางสาววัฒน์ชรี มนุษย์พัฒนา
ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 095-8398674

นายทวี ชมมีลาภ
ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 085-0394006

นายมานะ เพชรพัฒนา
ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 065-2747839