แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รถขยะ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 1 ปี

แผนการจัดหาพัสดุ2

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเรื่องแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน ผด. 6)

Categories: แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง