Browsing: งานบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ผลการการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Read More

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Read More

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
Read More

รายงานผลการดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัยากรบุคคล งบประมาณ 2565
Read More

แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
Read More

แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ
Read More

แผนพัฒนาบุคลากร-64-66
Read More

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน งบประมาณ 2566
Read More

ประกาศวันลา งบประมาณ 2566
Read More

ประกาศ-มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ งบประมาณ 2566
Read More

ประกาศประมวลผลจริยธรรม งบประมาณ 2566
Read More

ประกาศกำหนดวันลา-มาสาย อบต.แม่อูคอ งบประมาณ 2566
Read More

แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
Read More

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยง…
Read More

ประกาศ-มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ
Read More

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
Read More

บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Read More

ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วจ้างทั่วไปแต่งตั้งพนักงานจ้างท…
Read More

แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
Read More

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี งบประมาณ 2566
Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-Copy (1)
Read More

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
Read More

ประกาศประมวลผลจริยธรรม
Read More

ประกาศกำหนดวันลา-มาสาย อบต.แม่อูคอ
Read More

ประกาศกำหนดวันลา-มาสาย อบต.แม่อูคอ
Read More

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
Read More

ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล
Read More

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ประจำงบประมาณ พ.ศ.…
Read More

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
Read More