ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ปกข้อบัญญัติ62

ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

คำแถลงงบประมาณรายรับ

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ข้อบัญญัติงบประมาณ