กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์จัดการเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตำบลท่าผาปุ้ม จัดทำโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลแม่อูคอ (กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง) ณ โรงเรียนบ้านแม่อูคอ หมู่ที่ 5 และโรงเรียนบ้านพัฒนา หมู่ที่ 4 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน สร้างความสามัคคีอันนำไปสู่การทำให้ครอบครัวอบอุ่นส่งผลให้ชุมชนเข็มแข็งต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม