ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน-Copy (1)

Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต